Za učence

Neobvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2018/19 bomo izvajali NIP v 4., 5. in 6. razredu ter v 7., 8. in 9. razredu.
Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izbirajo med športom in italijanščino. V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport izvaja po eno uro tedensko, drugi tuji jezik (v našem primeru je to italijanščina) pa se izvaja dve uri tedensko. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo 1 ali največ 2 uri pouka NIP tedensko. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

V 7., 8. in 9. razredu se lahko učenci odločajo o pouku drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta (nemščina).
Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda, pri tujem jeziku pa od 4. do 9. razreda.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA

4.razred
Na otrokom zanimiv, igriv in sproščen način, bo pouk potekal 2 uri tedensko. Veliko se bomo pogovarjali, se učili in peli pesmice ter izštevanke. Seveda bodo učenci tudi zapisovali posamezne besede in enostavne povedi. V pomoč pri učenju nam bosta učbenik in delavni zvezek Magica Italia. Domačega dela ne bo veliko, saj bomo učno snov v šoli utrjevali in ponavljali. 

5.razred
Na podoben način kot v 4.razredu, bo potekal pouk tudi v 5.razredu. Nadaljevali bomo z delom v učbeniku Magica Italia (druga polovica). Več bo besedišča, glasnega branja, opisovanja in skupinskega dela. Učenci tudi sami sodelujejo pri izbiri določene teme.

6.razred
V 6. razredu učenci nadgrajujejo svoje znanje italijanščine, ki so ga osvojili v 4. in 5. razredu. Uporabljali bomo učbenik Magica Italia 2 in se pri tem veliko pogovarjali, pripovedovali, opisovali ter spontano govorili. Učitelj spodbuja učence k dejavnem vključevanju in v sodelovanju z učenci izbira teme, besedila in dejavnosti. 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT (4. - 6. razred)

Namen tega predmeta je nadgradnja vsebin redne športne vzgoje in spoznavanje novih vsebin, ki so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenskih obdobjih. Pouk bo potekal enkrat tedensko z naslednjimi vsebinami: razvoj splošne vzdržljivosti (tek, športne igre); razvoj koordinacije (športne igre, žogarije, igre z loparji, štafetne igre, zadevanje tarč...); razvoj moči (skoki, plezanje..); razvoj gibljivosti (gimnastika). Učenci bodo spoznali pomen redne športne vadbe za zdravje in dobro počutje, oblikovali skladno postavo in lepo držo, razvijali vztrajnost in medsebojno sodelovanje.