OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

Razpis za ravnatelja/ravnateljico OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

Svet zavoda Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo na podlagi 6. sklepa z dne 27. 2. 2018

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15 odl.US:U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16-popr.; v nadaljnjem besedilu ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
- o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
- o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
- potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni)

pošljite do 26. 3. 2018 na naslov:

SVET ZAVODA OŠ ALOJZA GRADNIKA DOBROVO, TRG 25. MAJA 9, 5212 DOBROVO, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa tudi predloži kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.