Vrtec

Obveznosti staršev

Od staršev v našem vrtcu pričakujemo:

 • da ob vstopu otroka v vrtec oddajo vzgojiteljici zdravniško potrdilo in ji posredujejo nujno potrebne informacije o otrokovih zdravstvenih težavah;
 • da nam posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil;
 • da se zanimajo za otrokovo vzgojo in razvoj ter da sodelujejo s strokovnimi delavkami vrtca;
 • da obvestijo vzgojiteljice o stvareh, ki bodo pri otroku vplivale na potek dneva v vrtcu;
 • da poskrbijo, da otroci ne prinašajo v vrtec predmetov in igrač (ostrih in drobnih oblik), ki bi ogrožale druge. Prav tako naj ne prinašajo dragocenih predmetov in dragih igrač, ker za poškodbo ali izgubo le teh vrtec ne odgovarja;
 • da v slučaju bolezni otroka obdržijo doma in javijo izostanek. Zaradi odjave prehrane, je potrebno izostanek javiti do 8. ure;
 • da otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici v igralnici in
 • da otroka tudi osebno prevzamejo. Če starši osebno ne morejo sami za to poskrbeti, morajo otroku zagotoviti spremstvo osebe, stare najmanj 10 let. Za tako spremstvo predložijo vzgojiteljici pisno pooblastilo;
 • da otroka prevzamejo najkasneje do ure, ko se zaključi program, v katerega je otrok vpisan. V primeru kasnejšega prihoda po otroka,  starši plačajo dodatno uro varstva po določeni ceni;
 • da redno plačujejo oskrbnino, izračunano na podlagi odločbe občine o višini plačila in po veljavnih cenah za programe;
 • da za izpis otroka starši izpolnijo pisno izjavo pri pomočnici ravnateljice najmanj 15 dni pred izstopom otroka iz vrtca. 


O vseh ostalih obveznostih so starši sproti obveščeni pisno, na roditeljskih
sestankih, preko vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ali na oglasnih
deskah.


Svetujemo vam, da:

- izkoristite pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, ki se
prične z dnem uradnega vpisa. Otroka prvi dan ne pustite cel dan v vrtcu,
ker bo prilagajanje težje. V začetku otroka tudi ne puščajte samega.
Ko otrok prične bolj sodelovati z vzgojiteljico in drugimi otroki v skupini,
starši postopno zapuščate skupino.

- se z vzgojiteljico in njeno pomočnico poglobljeno pogovarjate o otroku,
o njegovih posebnostih; o vsem, kar menite, da je prav, da vzgojiteljica o
vašem otroku ve; o tem, kako otrok napreduje ter ob pojavu problema.

- se ne vmešavate v medvrstniške konflikte in jih ne rešujete sami,
pač pa se pogovorite z vzgojiteljico.

- si vsak dan ogledate oglasno desko, risbe in otroške izdelke ter da
preberete obvestila in se držite navodil.

- naj bo otrokova obleka in obutev primerna za igro in bivanje tako
v igralnici kot tudi zunaj. Otroci se umažejo, polijejo, zmočijo, zato so
rezervna oblačila nujna.

- aktivno sodelujete na roditeljskih sestankih in v Svetu staršev ter da se
udeležite predavanj, prireditev in družinskih srečanj, ki jih organizira vrtec.