Organizacija

Svet zavoda

Zakonska določilaSvet šole je zakonsko opredeljen v 46., 47., in 48. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom učenca. Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. Delavci šole volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. Postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev določa akt o ustanovitvi. Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

SESTAVA SVETA ŠOLE OŠ ALOJZA GRADNIKA DOBROVO

Predstavniki delavcev v svet šole;

 1. Uroš Kobal
 2. Tamara Klanjšček Šavli
 3. Andrejka Gabrovec
 4. Katja Simčič
 5. Karmen Kristančič
Predstavniki staršev v svet šole; 
 1. Katja Sirk Ferraiolo
 2. Matjaž Četrtič
 3. Anja Drnovšček
Predstavniki ustanovitelja;
 1. Teja Jelina
 2. Mojca Torkar Pahor
 3. Metka Jelinčič Maraž
Predsednik sveta šole: UROŠ KOBAL
Namestnik: KATJA SIMČIČ