Organizacija

Svet zavoda

Zakonska določilaSvet šole je zakonsko opredeljen v 46., 47., in 48. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom učenca. Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. Delavci šole volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. Postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev določa akt o ustanovitvi. Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

SESTAVA SVETA ŠOLE OŠ DOBROVO

Predstavniki delavcev v svet šole;

 1. Uroš Kobal, Oševljek 3 c, 5292 Renče
 2. Tamara Klanjšček Šavli, Cankarjeva 76, 5000 Nova Gorica 
 3. Andrejka Gabrovec, Vipolže 15, 5212 Dobrovo
 4. Katja Simčič, Barbana 8 b, 5212 Dobrovo
 5. Karmen Kristančič, Medana 36, 5212 Dobrovo
Predstavniki staršev v svet šole; 
 1. Katja Sirk Ferraiolo, Višnjevik 31, 5212 Dobrovo
 2. Matjaž Četrtič, Kojsko 5c, 5211 Kojsko
 3. Gregor Simčič, Snežeče 6, 5212 Dobrovo
Predstavniki ustanovitelja;
 1. Teja Jelina, Hum 16, 5211 Kojsko
 2. Mojca Torkar Pahor, Hum 71, 5211 Kojsko
 3. Tjaša Simčič, Vipolže 73 a, 5212 Dobrovo
Predsednik sveta šole: UROŠ KOBAL
Namestnik: KATJA SIMČIČZAPISNIKI 2017/18


ZAPISNIKI 2016/17

 ZAPISNIKI 2015/16


ZAPISNIKI 2014/15