Knjižnica

Knjižnično informacijsko znanje

Po učnem načrtu za devetletno šolo učenci skupinsko najmanj 4-krat letno obiščejo knjižnico. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se takrat izvaja knjižnično informacijsko znanje. V devetih letih so učenci torej deležni 36 ur knjižničnih informacijskih znanj.

SPLOŠNI CILJI

Branje
Učenci vseh starosti in sposobnosti napredujejo v razvijanju bralne sposobnosti, razvijajo
bralne strategije, navade in razumejo ter sprejemajo pomen branja leposlovja, informativnih in strokovnih vsebin.

Informacijska pismenost
Ob zaključku šolanja so učenci usposobljeni za opredeljevanje problemov, pridobivanje, ovrednotenje in uporabo informacij za njegovo razrešitev.

Učenje
Učenci znajo uporabljati informacijski proces za učenje, znajo uporabljati informacijske vire različnih oblik za pridobivanje idej, za samostojno učenje in znajo izbrati primerno strategijo za obvladovanje virov v skladu z namenom in naravo učnega problema.

1. TRILETJE

1. RAZRED
• spoznajo knjižnico kot osrednje kulturno in informacijsko središče šole,
• spoznajo vse vrste knjižničnega gradiva in se ga učijo uporabljati, naučijo se izposojati in vračati knjige,
• spoznajo pravila obnašanja v knjižnici in se naučijo, kako ravnamo s knjigami,
• prisluhnejo uri pravljic.

2. RAZRED
• poglabljajo znanja, ki so jih pridobili v prvem razredu,
• spoznavajo abecedno razvrstitev v knjižnici,
• samostojno si izbirajo knjižnično gradivo,
• prisluhnejo uri pravljic.

3. RAZRED
• obiščejo splošno knjižnico – Goriško knjižnico Franceta Bevka,
• utrjujejo in poglabljajo znanja o razvrstitvi knjižničnega gradiva v knjižnici,
• uporabljajo otroške priročnike in leksikone,
• prisluhnejo uri pravljic, rešujejo pravljične kvize.

2. TRILETJE

4. RAZRED
• spoznajo, kako si v knjižnici čim hitreje poiščemo strokovno literaturo in kako jo uporabljamo,
• spoznajo, kaj je to knjižna zbirka,
• odkrivajo, kako nastane knjiga,
• seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko,
• se učijo poiskati knjige v tujih jezikih, še posebej knjige za angleško bralno značko.

5. RAZRED
• spoznajo računalniški katalog kot vir informacij in se usposabljajo za iskanje podatkov po abecednem imenskem in naslovnem katalogu,
• spoznavajo in razlikujejo klasične in elektronske informacijske vire,
• seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko,
• spozna ljudsko slovstvo.
.
6. RAZRED
• seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko,
• obnovijo knjižnični red, seznanjajo se z različnimi viri informacij in se uvajajo v način iskanja informacij s pomočjo klasičnih in elektronskih informacijskih virov,
• spoznajo klasifikacijski sistem UDK in se postopno usposabljajo za iskanje podatkov po UDK vrstilcu,
• usposabljajo se za iskanje podatkov po geselskem katalogu,
• uporabljajo strokovne knjige za izdelovanje plakatov,
• naučijo se, kako navajamo literaturo.

3. TRILETJE

7. RAZRED
• seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko,
• spoznavajo periodične publikacije (revije in časopise) v klasični in elektronski obliki,
• naučijo se, kako navajamo literaturo,
• spoznavajo in ločijo različne vrste slovarjev (poudarek je na uporabi Slovarja slovenskega knjižnega jezika),
• spozna vzajemni katalog v Sloveniji COBISS.

8. RAZRED
• seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko,
• spoznajo, da so knjižnice del globalne informacijske mreže in se naučijo poiskati prek interneta različne koristne informacije,
• spoznavajo in uporabljajo različne vrste slovarjev in druge vrste referenčnega gradiva,
• znajo uporabljati informacijske vire za samostojno oblikovanje plakatov, predstavitev držav…,.
• navajajo uporabljeno literaturo.

9. RAZRED
• seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko,
• znajo uporabljati različne informacijske vire za pripravo seminarskih nalog,
• iščejo prek interneta različne koristne informacije in jih vrednotijo,
• seznanijo se z delovanjem knjižnic, knjigarn in založb,
• uporabljajo različne vrste slovarjev in druge vrste referenčnega gradiva,
• sodelujejo pri pripravi tematskih razstav.