Knjižnica

Knjižnični red

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.
Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko izposojajo knjižnično gradivo.

ČAS ODPRTOSTI
Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak delovnik po šolskem koledarju od  7.30 do 14.30. Čitalnica je odprta vsak dan od 7.30 do 15.00, razen kadar potekajo v knjižnici pouk ali druge dejavnosti.

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE
red

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZPOSOJEVALNI ROKI

Izposojevalni roki:
Knjige (strokovne in leposlovne)                      14 dni
Po preteku tega roka je možno rok izposoje podaljšati še za 14 dni, vendar le za knjige, ki niso za domače branje
Neknjižno gradivo uporabljamo samo pri pouku in v knjižnici. 

Možne so rezervacije gradiva.

Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija, ostali do konca šolskega leta.

UPORABA RAČUNALNIKOV 

Učenci lahko uporabljajo računalnik v sklopu pouka in pri iskanju informacij za šolsko delo. En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.