Dokumenti

LDN, Pravilniki

LDN


PRAVILNIKI, INTERNI AKTI

- Odlok o ustanovitvi OŠ Dobrovo
Odlok o spremembah odloka 1.pdf
Odlok o spremembah odloka 2.pdf
Odlok o spremembah odloka 3.pdf


- Hišni red
Hišni red.pdf

- Šolska prehrana
Pravila šolske prehrane2.pdf


- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
Pravilnik o sistemizaciji.pdf


- Vzgojni načrt OŠ Dobrovo
Vzgojni načrt OŠ Dobrovo.pdf

- Pravila šolskega reda
Pravila šolskega reda.pdf

- Status športnika in umetnika
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.pdf

- Navodila o uporabi službenih mobilnih telefonov
Navodila-službeni telefoni.pdf

- Poslovnik o delu sveta zavoda
Poslovnik o delu sveta šole.pdf

- Poslovnik o delu sveta staršev
Poslovnik o delu sveta staršev vrtca.pdf

- Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v najem
Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v najem.pdf

- Pravila šolskega sklada
Pravila šolskega sklada.pdf

- Pravilnik o pečatih
Pravilnik o pečatih OŠ Alojza Gradnika Dobrovo.pdf

- Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov
Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov.pdf

- Ukrepi za zaščito zaposlenih pred nadlegovanjem
Ukrepi za zaščito pred nadlegovanjem.pdf

- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc.pdf

- Pravilnik o razpolaganju in uporabi daril v OŠ in vrtcu Dobrovo
Pravilnik o razpolaganju in uporabi daril.pdf

- Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju ŠN.pdf