Dokumenti

Katalog IJZ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo

Naslov:

Trg 25. maja 9

Pošta:

5212 Dobrovo

Telefon:

05 398 80 00

Faks:

05 398 80 28

Elektronski naslov:

#EM#6f722c676b6774687e664a6c79687d7b3e70607d7166386471#EM#

Odgovorna uradna oseba:

DAMIJAN MARINIČ, v. d. ravnatelja

Datum objave kataloga:

19. 12. 2016

Datum zadnje spremembe:

1. 2. 2018

Katalog je dostopen na spletu:

http://www.os-dobrovo.si/

Druge oblike kataloga:

Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Brda z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dobravo (Uradno glasilo 3/97) ter spremembe, je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku št. I-89-00 in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

 

Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom:

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo oziroma skrajšano z imenom OŠ Alojza Gradnika Dobrovo.

 

V sestavo matične šole sodijo:

        Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo,

        Podružnica osnovna šola Kojsko, Kojsko 69, 5211 Kojsko,

        Vrtec pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, 

- Enota Dobrovo, Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo,

- Enota Kojsko, Kojsko 69, 5211 Kojsko. 

 

Osnovna šola in vrtec  opravljata javno službo na področju:

·         85.200 - osnovnošolsko splošno izobraževanje,

·         85.100 – dejavnost vrtca in predšolsko izobraževanje.

 

Poleg osnovne dejavnosti  opravljata osnovna šola in vrtec še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

 

Šolski okolišu zavoda obsega:

VSE VASI V OBČINI BRDA

 

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole in vrtca v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi,...)  na področju šolskega prostora, ki obsega šolske stavbe, športno dvorano, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski prostor in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.

 

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram  (organizacijska shema)

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Podružnična šola (POŠ)

Naziv in naslov:

POŠ Kojsko, Kojsko 69, 5211 Kojsko

Telefon:

05 304 15 30

Elektronski naslov:

#EM#70722c686b6f756c67496d7e697e7a2171637c76673b657e#EM#

Vodja notranje organizacijske enote:

Klara SIMČIČ

Enota vrtca

Naziv in naslov:

Vrtec Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo

Telefon:

05 398 80 15

Elektronski naslov:

#EM#76737666672b62686a7b657d634d697a7562663d756778726b376972#EM#

Vodja notranje organizacijske enote:

Mateja ČENDAK

Enota vrtca

Naziv in naslov:

Vrtec Kojsko, Kojsko 69, 5211 Kojsko

Telefon:

05 304 37 19

Elektronski naslov:

#EM#76737666672b6d68627a61644c6a7b6a63653c72667b7364366a73#EM#

Vodja notranje organizacijske enote:

Karmen KRIVEC

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe:

DAMIJAN MARINIČ

Delovno mesto in naziv:

v. d. ravnatelja

Elektronski naslov:

#EM#64606f6a6e6468296568786262646d4f77647760603b7765767c69356f74#EM#

Poštni naslov:

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo

Službena telefonska številka:

05 398 80 12

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja                            

(povezava)

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje                                     

(povezava)

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja            

(povezava)

Odlok o ustanovitvi zavoda                           

(povezava)

Splošni akti zavoda:

- Pravila šolskega sklada

- Pravila šolske prehrane

- Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi

- Pravilnik o razpolaganju in uporabi daril

 

č) Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja                             

(povezava)

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

     dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt

Publikacija

 

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

®     Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo.

®     Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole.

®     Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca.

®     Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.

 

Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Zavod ne vodi  javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

    svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke:

Dostop do zbirke (ali povezava)

Informacija o številu mest vrtca Dobrovo

(povezava)

Informacija o številu mest vrtca Kojsko 

(povezava)

Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih matične osnovne šole Dobrovo 

(povezava)

Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih podružnične osnovne šole Kojsko 

(povezava)

 

 

 

 

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

·         za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (Internet Explorer, Firefox, Chrome,…).

 

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

·        osebni dostop na sedežu javnega zavoda,

·        dostop po elektronski poti.

 

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

·        ustna zahteva,

·        preko telefona,

·        po elektronski poti.

Formalna zahteva:

·        zahteva podana ustno na zapisnik,

·        pisna zahteva po pošti,

·        vložitev zahteve po elektronski pošti.

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov.

 

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

·         prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

 

 

 

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

®